PRIVACY REGLEMENT SPRING PROFESSIONAL/ THE ADECCO GROUP NEDERLAND
(MET COOKIEREGLEMENT)

Spring Professional, onderdeel van Adecco Group Nederland, heet u van harte welkom. Wij verheugen ons op de samenwerking die de kern is van onze dienstverlening aan kleine en grote bedrijven, overheden en non profit instellingen. Om onze dienstverlening goed uit te voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie wij een werkrelatie aan gaan. Wij gaan zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om.

Uitgangspunt is dat we uw privacy optimaal respecteren en beschermen. Onze werkwijze hebben we in overeenstemming gebracht met de geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens, waarin, samen met aanvullende documenten, nauwkeurig beschreven staat welke persoonsgegeven in relatie tot welke bedrijfsactiviteiten worden verwerkt en wat er met die gegevens gebeurt.

Tot Adecco Group Nederland (verder aan te duiden als ‘Adecco’) behoren Ajilon, Badenoch & Clark, Lee Hecht Harrison, Pontoon en Spring Professional. Samen geven we uitvoering aan activiteiten als diverse uitzenden, detacheren, payroll services, recruitment & selection, testing solutions, training & opleiding, outplacement en international mobility.

Als u aan één van de genoemde onderdelen van Adecco persoonsgegevens verstrekt, is dit reglement daarop van toepassing. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk dit reglement aandachtig door te lezen. Zodra u uw gegevens heeft verstrekt (digitaal of via een inschrijving bij één van onze vestigingen), nemen wij deze op in onze softwaresystemen voor de uitvoering van onze nader te melden activiteiten en werkzaamheden.

INFORMATIE DIE WIJ VAN U KUNNEN VERZAMELEN

A. Afhankelijk van het type dienstverlening dat Adecco verricht, worden verschillende gegevens verzameld. Gaat u bijvoorbeeld een arbeidsverhouding met ons aan, dan hebben wij de volgende gegevens nodig: uw naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, geslacht, pasfoto, nationaliteit, BSN nummer, bankgegevens, ID bewijs, werkervaring, opleidingsgegevens, uw CV, eventuele referenties en ervaringen op verschillende gebieden, eventuele VAR en overige communicatie/correspondentie.

B. Schrijft u zich in met behulp van LinkedIn, Facebook of een ander social media account, dan slaan we uw profielgegevens op met alle daaraan gekoppelde publieke data en uw e-mail adres.

C. Bij sommige vormen van dienstverlening kunnen wij u verzoeken om ook uw werkvergunning voor de landen waar u werkzaam zal zijn en financiële informatie, zoals bankgegevens, te verstrekken. Het is mogelijk dat we hiervan kopieën bewaren.

D. Voor het bijhouden van gegevens en voor kwaliteitscontroles is het altijd mogelijk dat wij telefoongesprekken die u met ons voert opnemen. Ook kunnen wij bij derde partijen kredietreferenties en andere wettige controles uitvoeren, als een klant of een derde partij om deze informatie verzoekt.

E. Als u onze websites en/of software programma’s gebruikt, hebben wij de bevoegdheid om de door u afgegeven informatie te verzamelen en te bewaren. Hiertoe behoren informatie omtrent dataverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiedata en de bronnen die u gebruikt. Deze informatie zorgt er onder meer voor dat uw bezoeken aan onze sites/programma’s in de toekomst gemakkelijker verlopen. Met de verzamelde gegevens kunnen wij bijvoorbeeld direct onze vestigingen aanwijzen op basis van de locatie vanwaar u onze site bezoekt.

F. Omdat wij onze dienstverlening continu wensen te verbeteren, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor testdoeleinden.

G. Wij kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen, die gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden. Op deze verzoeken hoeft u overigens niet in te gaan. De antwoorden van de enquêtes zullen worden gedeeld met ons management. Wij kunnen de gemiddelde, anonieme uitkomsten rapporteren aan onze relaties en gebruiken voor marketingdoeleinden. Door één van onze enquêtes in te vullen, geeft u automatisch toestemming voor de verwerking van de door u ingevulde gegevens.

H. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken voor directe marketing via e-mail, berichten of telefoon. U kunt zich te allen tijden uitschrijven voor toekomstige marketing berichtgevingen.

I. Adecco kan ook gebruikmaken van Cookies. Meer details hierover vindt u hieronder.

BIJZONDERE GEGEVENS

Mede afhankelijk van het type dienstverlening, is Adecco bevoegd (of soms zelfs wettelijk verplicht) om gevoelige gegevens (zoals gegevens over uw gezondheid, ras en strafrechtelijke situatie) te verwerken en aan derden te verstrekken. Voor zover nodig, geeft u hier expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

Wij verzamelen en verwerken informatie (uw data) voor de volgende doeleinden:

A. Om ervoor te zorgen dat het zoeken naar banen/opdrachten en matchen hiervan zo goed mogelijk en op maat gebeurt (bemiddelen). Dit op basis van de beoordeling van uw beschikbaarheid, geschiktheid, kwalificaties en vaardigheden. Niet alleen ten aanzien van de huidige werkopdrachten /vacatures, maar ook voor opdrachten/vacatures waarvan wij denken dat deze in de toekomst interessant kunnen zijn voor u.

B. Waar sprake is van bemiddeling naar een andere baan (zonder bij Adecco in dienst te treden), zullen wij uw gegevens bewaren binnen de wettelijke termijnen om te zorgen voor een zorgvuldige dienstverlening. Gegevens van sollicitanten blijven tot 1 jaar bewaard. Voor onze dienstverlening werving en selectie, geldt een bewaarperiode van 5 jaar. Door gegevens te verstrekken en kennis te nemen van deze verklaring geeft u hier expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor.

C. Voor correcte en verplichte administratie ter uitvoering van eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten.

D. Om de juiste afspraken met de opdrachtgevers/klanten/andere derden van Adecco te kunnen maken en na te komen. Om u te helpen bij het beheren van uw vroegere en huidige opdrachten/vacatures.

E. Om u per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van toekomstige werkmogelijkheden en voor onze marketingcommunicatie.

F. Om andere mogelijke diensten onder uw aandacht te brengen, zoals nieuwsbrieven, evenementen of trainingen.

G. Om te helpen bij het creëren, publiceren en verbeteren van zaken die voor u het meest relevant zijn.

H. Om onze marketingdoeleinden te behalen. In dit geval zullen wij u overigens informeren of wij bij het verzamelen van uw gegevens de intentie hebben om deze voor dergelijke doeleinden te gebruiken en of het ons voornemen is om uw

informatie openbaar te maken aan een derde partij voor dergelijke doeleinden. Als u dit niet wenst, kunt u dit te allen tijden kenbaar maken aan uw contactpersoon. Hiervoor geldt het zogeheten ‘recht op verzet’.

I. Om onze website en andere systemen verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

J. Om wetten en regelingen na te kunnen komen.

DERDE PARTIJEN

Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan derden en zijn daar soms zelfs wettelijk toe verplicht. Denk bij ‘derden’ aan andere onderdelen van Adecco Group Nederland dan die waar u contact mee heeft, maar ook aan opdrachtgevers, dienstverleners voor Adecco (dus bewerkers of sub-bewerkers), andere leveranciers, overheden en overige relaties. Voor zover nodig, gaat u expliciet akkoord met de verstrekking aan deze partijen. Van deze verstrekking kan onder meer in de volgende situaties sprake zijn:

A. Aan leveranciers, contractanten en vertegenwoordigers. Van tijd tot tijd kunnen wij gebruikmaken van of werkgelegenheid bieden aan andere bedrijven en individuen om functies uit te voeren namens Adecco. Dit kan bijvoorbeeld gaan om administratieve functies die zijn verbonden aan onze business activiteiten. Deze begunstigden hebben alleen toegang tot gegevens die vereist zijn om de functie naar behoren te kunnen vervullen. Het gebruik van deze data voor andere doeleinden is verboden. Deze begunstigden zullen onderworpen zijn aan contractuele geheimhoudings-verplichtingen.

B. Aan andere onderdelen van Adecco Group wereldwijd (iedere onderneming die direct of indirect wordt bestuurd door Adecco S.A., de moedermaatschappij van alle Adecco Group ondernemingen, die is gevestigd in Zwitserland), inclusief haar leveranciers, contractanten en vertegenwoordigers. Deze verstrekking houdt altijd verband met de toepassing van onze softwareapplicaties /dienstverlening (en de verbeteringen daarin) en beslist niet met commerciële doeleinden buiten Adecco. Door het afgeven van uw gegevensdata, stemt u ermee in dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven en worden verwerkt buiten Nederland, inclusief in landen waar geen adequate gegevensbescherming wordt geboden, zoals is gedefinieerd in EU-wetgeving inzake gegevens-bescherming, maar slechts voor de beperkte doelstellingen en alleen in overeenstemming met de hierin genoemde beginselen.

C. Aan onze opdrachtgevers/klanten. Wij kunnen uw gegevens met hen delen voor één of meer van bovenstaande doeleinden. Zij dienen zich te houden aan strikte geheimhoudingsverplichtingen en respecteren uw gegevens.

D. Als de wet dit vereist, zullen wij uw gegevens delen met de overheid of met wetshandhaving instanties.

VACATURE ALERTS

Als u heeft aangegeven alleen vacatures op uw e-mailadres te willen ontvangen, zal uw data niet worden gebruikt voor andere doeleinden. U ontvangt alleen details van passende vacatures die zich van tijd tot tijd voor kunnen doen, in combinatie met relevante marketingcommunicatie met betrekking tot banen en baanadvies.

SEND TO A FRIEND

Als u de ‘Send to a Friend’ functie gebruikt om een vacature door te sturen naar een relatie, bevestigt u hiermee dat deze zijn/haar goedkeuring heeft gegeven om zijn/haar naam en e-mail adres te gebruiken voor dit soort doeleinden.

IP ADRES EN COOKIES

We kunnen informatie over uw computer verzamelen voor onze systeem-administratie en dit soort informatie, in niet terug te herleiden vorm, rapporteren aan onze adverteerders. Denk hierbij aan uw IP adres, voor zover beschikbaar, maar ook aan het besturingssysteem en browsertype. Dit zijn statistische gegevens over surfgedrag en gebruikerspatronen. Met deze gegevens bent u niet als persoon en/of individu identificeerbaar. Om soortgelijke informatie te verzamelen, maken wij tevens gebruik van Cookies. Deze kleine bestanden, die op uw computer worden opgeslagen, helpen ons om onze systemen te verbeteren en om een betere en meer persoonlijke dienstverlening aan te kunnen bieden. Als u uw computer deelt met andere gebruikers, adviseren wij u om de ‘Vergeet mijn details’ optie te selecteren zodra u zich afmeldt van uw account. Dan worden alle details verwijderd van de Cookie. U kunt weigeren Cookies te accepteren door deze instelling op uw browser te activeren. Dit kan echter betekenen dat u geen toegang krijgt tot bepaalde gedeelten van onze sites/systemen of dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde functionaliteiten. Tenzij u de instellingen van uw browser zo hebt ingesteld dat Cookies worden geweigerd, zal ons systeem iedere keer dat u inlogt Cookies uitgeven. Houd er rekening mee dat onze adverteerders ook op hun websites Cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben.

GEGEVENSBEVEILIGING

Als u uw gegevens digitaal aan Adecco verstrekt (via e-mail, internetsites, een portal, enzovoorts) dient u uw e-mails, uw gebruik van de sites, eventuele inlogcodes/wachtwoorden, strikt vertrouwelijk te behandelen en niet te delen met anderen. Hiermee is uw eigen privacy gediend en u bent hier zelf verantwoordelijk voor. Adecco zal haar uiterste best doen om uw gegevens te beschermen, maar de overdracht van informatie via het internet is niet voor 100% gegarandeerd veilig. Overdracht van digitaal verstrekte gegevens komt voor uw eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, gelden strikte procedures en veiligheidsmaatregelen.

INFORMATIE, INZAGE EN CORRECTIE VAN UW GEGEVENS

Afhankelijk van het type dienstverlening waar u gebruik van maakt, heeft u toegang tot uw gegevens door in te loggen in uw account. De gegevens kunt u wijzigen en/of updaten door ze te veranderen in daartoe behorende velden. Kunt u niet loggen en/of uw gegevens niet wijzigen en/of updaten, meld dit dan bij uw contactpersoon. Ook vragen over uw gegevens of dit reglement kunt u aan uw contactpersoon stellen.

DERDE PARTIJEN

Onze site kan, van tijd tot tijd, links bevatten van en naar websites van onze partners, adverteerders en relaties. Als u een link van of naar deze websites volgt, bent u zich er dan van bewust dat deze websites hun eigen privacy en Cookie reglement hebben en dat wij geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor deze reglementen. Wij raden u aan om deze reglementen eerst te raadplegen alvorens u persoonlijke gegevens invoert op deze websites van derde partijen.

WIJZIGINGEN AAN DIT REGLEMENT

Het is mogelijk dat, om uiteenlopende redenen, dit reglement wordt aanpast/gewijzigd. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn via onze site(s).

CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit reglement zijn altijd welkom. U kunt uw vragen richten aan info@www.springprofessional.nl

Spring Professional,

November 2017