GEBRUIKERSVOORWAARDEN

 

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Adecco Group Nederland en Spring Professional zijn de eigenaar of licentiehouder van alle eigendomsrechten op deze website en van het materiaal dat op deze website is gepubliceerd. Dergelijke informatie is beschermd door middel van (internationaal geldende) copyright wetten en verdragen. Alle rechten dienaangaande zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Adecco Group Nederland.

Het is een bezoeker toegestaan een kopie en/of een print te maken en/of onderdelen van deze website te downloaden voor persoonlijk gebruik of om belanghebbenden binnen uw organisatie voor zakelijke doeleinden te wijzen op informatie of materiaal op deze website. Het is niet toegestaan om (onderdelen van) deze website te gebruiken voor enigerlei commerciële doeleinden zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Adecco Nederland1.

Het is niet toegestaan papieren en/of digitale kopieën van enig materiaal van deze website op enige wijze aan te passen en/of te converteren. Het is niet toegestaan afbeeldingen, foto’s en/of video- en/of audiomateriaal separaat van de daarbij behorende tekst te gebruiken. De logo’s en huisstijl van deze website zijn geregistreerd eigendom van de Adecco Group internationaal en mogen op generlei wijze worden gebruikt zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Adecco Group2.

Op eerste verzoek van Spring Professional of Adecco Group, al dan niet na een gebleken overtreding van de hiervoor gestelde gebruiksvoorwaarden, dienen alle kopieën, ongeacht de vorm, van enig materiaal van deze website direct en volledig vernietigd te worden, derhalve zonder enig (onder)deel ervan te behouden

UPLOADEN VAN MATERIAAL/BESTANDEN OP DEZE WEBSITE

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een onderdeel van deze website dat het mogelijk maakt om materiaal aan deze website toe te voegen en/of bestanden te uploaden, wordt door de gebruiker toegezegd dat de inhoud van al het materiaal en/of alle bestanden compleet is, naar waarheid is opgesteld, en in lijn is met de hiervoor gestelde gebruiksvoorwaarden. De gebruiker vrijwaart Adecco Group en Spring Professional volledig en onvoorwaardelijk ten aanzien van enigerlei overtreding van deze gebruiksvoorwaarden alsmede ten aanzien van enigerlei claim van derden die betrekking heeft op materiaal en/of bestanden hetwelk door de gebruiker aan deze website is toegevoegd resp. is ge-uploaded

Spring Professional verzamelt de gedeelde informatie en documentatie in haar database die ter beschikking staat aan de bedrijfsonderdelen van Spring Professional. Spring Professional zal, tezamen met haar opdrachtgever(s)3, deze gegevens gebruiken om te bepalen of een kandidaat mogelijk gekwalificeerd en geschikt is cq. zal zijn voor één of meerdere vacante functies.

Spring Professional kan de gedeelde informatie en documentatie ook gebruiken om de kandidaat op de hoogte te stellen via email, post of telefoon over toekomstige vacante functies, marktinformatie en producten en diensten waarvan Spring Professional denkt dat deze interessant kunnen zijn voor de kandidaat. Bovendien kan Adecco Group Nederland de gedeelde informatie en documentatie gebruiken voor onderzoek(rapporten). 

Wanneer dergelijke informatie/mailings niet wenst te worden ontvangen, dan kan dit worden aangegeven door middel van het versturen van een e-mailbericht aan de desbetreffende vestiging of aan info@springprofessional.nl.

Bij het bezoeken en het al dan niet gebruik maken van deze website stemt de bezoeker in met deze gebruiksvoorwaarden. Het is Spring Professional toegestaan de gedeelde informatie en documentatie ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden te verwerken.

1 Te raadplegen via het handelsregister van de Kamer van Koophandel, met nummer 16033314.

2 Adecco S.A., gevestigd te Zürich, Zwitserland

Onder verwijzing naar het Privacy Statement